CÔNG TÁC ĐẢNG

Đảng ủy phường Bồ Đề triển khai tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa”
Ngày đăng 15/04/2022 | 16:00  | Lượt xem: 170

Trong những ngày đầu tháng 4/2022; căn cứ theo hướng dẫn số 12-HD/QU ngày 10/3/2022 của Quận ủy Long Biên , thực hiện theo hướng dẫn của Đảng ủy phường; các chi bộ trên địa bàn phường Bồ Đề tổ chức triển khai sinh hoạt chính trị trong Đảng với tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) với chủ đề “Tự soi, tự sửa”.

Các buổi sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa” tại các chi bộ Đảng trên địa bàn phường Bồ Đề diễn ra sôi nổi, cởi mở với nhiều ý kiến góp ý, phê bình thẳng thắn, chân thành cho cấp uỷ và từng đảng viên. Trên tinh thần “dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm cao”, “nói rõ sự thật, nhìn thẳng vào sự thật”, những mặt hạn chế của mỗi đảng viên trong chi bộ được đề cập và tập thể chi bộ nhận xét, đóng góp ý kiến.

Đảng ủy phường triển khai hướng dẫn các chi bộ tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong Đảng theo tinh thần Nghị quyết trung ương 4 khóa XIII với chủ đề "Tự soi, tự sửa"

Các chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa” có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện quyết tâm xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Các đảng viên góp ý cho cấp uỷ trong lãnh đạo; từng đảng viên góp ý cho nhau từ những việc nhỏ như tác phong lề lối, phát ngôn, thái độ ứng xử… Các chia sẻ, góp ý trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn và cởi mở nên bản thân người được góp ý tiếp thu và nghiêm túc chỉnh đốn”.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hằng - Quận ủy viên - Bí thư Đảng ủy dự sinh hoạt tại chi bộ 24

Đảng viên tại 32 chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường đã thẳng thắn thảo luận, góp ý cho nhau về những tồn tại, hạn chế của bản thân theo 27 biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Quy định của Ban chấp hành Trung ương Đảng về những điều Đảng viên không được làm.

Các chi bộ tổ chức sinh hoạt chính trị trong Đảng với chủ đề “Tự soi, tự sửa”

Một số đảng viên cho rằng cấp ủy cần phát huy hơn nữa vai trò của mình, nêu cao trách nhiệm đảng viên trong triển khai nghị quyết của cấp ủy cũng như tiên phong trong thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước. Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị ý nghĩa, vừa nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, vừa giúp đảng viên thấy được hạn chế của bản thân, của các đảng viên khác trong chi bộ; từ đó quyết tâm “tự sửa”, tích cực tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hằng - Quận ủy viên - Bí thư Đảng ủy phường Bồ Đề nhấn mạnh:

“Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Bồ Đề đã chỉ đạo xây dựng các kế hoạch, cụ thể hoá các nhiệm vụ, hướng dẫn các chi bộ tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “tự soi, tự sửa”. Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của đợt sinh hoạt, các cấp uỷ trên địa bàn bám sát theo hướng dẫn của Quận ủy và Đảng ủy phường đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc. Các chi bộ sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa” tập trung quán triệt các nội dung: Quan điểm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã được Đảng ta đề ra trong các kỳ đại hội; nội dung mới của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII; Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…”

Mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức phải đúng đắn, tư tưởng phải hanh thông, động cơ phải rõ ràng. Phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm cá nhân, cùng với cấp ủy, chính quyền tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Thành phố và của Quận để góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn hiện nay.

Đặc biệt, “tự soi, tự sửa” của đảng viên xoay quanh nội dung kiểm điểm, đánh giá đối với cấp ủy, chi bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII), các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng. Qua đợt sinh hoạt chính trị, từng cán bộ, đảng viên tự soi lại mình, tự đánh giá và tự đề xuất kế hoạch sửa chữa, khắc phục những hạn chế, yếu kém về trách nhiệm, đạo đức, lối sống, tác phong công tác.