Đường dây nóng

Trường hợp cần phản ánh, kiến nghị, đề nghị cá nhân, tổ chức liên hệ theo số điện thoại đường dây nóng như sau:

1. Số điện thoại:

+ Thủ trưởng cơ quan: Đ/c Phạm Trọng Hảo - SĐT: 0913.555.279

+ Trưởng bộ phận Một cửa: Đ/c Trần Mạnh Tuấn - SĐT: 0904.133.764

+  Số điện thoại đường dây nóng: 04.3872.4630

2. Địa chỉ thư điện tử:

- Phường Bồ Đề: pbd_longbien@hanoi.gov.vn;

- Thủ trưởng cơ quan: phamtronghao_longbien@hanoi.gov.vn;

- Trưởng bộ phận Một cửa: tranmanhtuan_longbien@hanoi.gov.vn

Xin chân thành cám ơn sự hợp tác của quý ông/bà (tổ chức)!