hoạt động khối chính quyền

Khảo sát xây dựng tuyến phố kiểu mẫu Hoàng Minh Đạo
Ngày đăng 02/02/2023 | 15:08  | Lượt xem: 74

Khảo sát xây dựng tuyến phố kiểu mẫu Hoàng Minh Đạo

Tham gia buổi khảo sát là đồng chí Nguyễn Văn Luyện - Phó bí thư, Chủ tịch UBND phường; đồng chí Lưu Ngọc Tiến - PCT UBND phường; trưởng ban ngành đoàn thể, công chức chuyên môn phường.
Sau khi rà soát, đánh giá hiện trạng toàn tuyến Hoàng Minh Đạo, đồng chí Chủ tịch phường đã chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:
1. Giao đồng chí Tiến - PCT UBND phường chỉ đạo tổng hợp, xây dựng kế hoạch tuyến phố kiểu mẫu Hoàng Minh Đạo.
2. Giao các bộ phận chuyên môn liên quan tham mưu các nội dung được phân công về xây dựng tuyến phố mẫu.
3. Tổng hợp, đề xuất Quận tu bổ, tôn tạo một số hạng mục hạ tầng tuyến phố theo thẩm quyền quy định.
Năm 2022, phường Bồ Đề đã xây dựng thành công tuyến phố mẫu Phú Hựu - điểm nổi bật trong thực hiện chủ đề năm của Quận. Năm 2023, phường tiếp tục lựa chọn phố Hoàng Minh Đạo để nhân rộng mô hình tuyến phố kiểu mẫu thiết thực thực hiện chủ đề năm 2023 về chỉnh trang đô thị, chăm lo đời sống Nhân dân, chào mừng 20 năm thành lập Quận