hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Đảng ủy phường Bồ Đề tổ chức “ điểm” sinh hoạt chuyên đề về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Ngày đăng 31/08/2022 | 15:58  | Lượt xem: 138

Thực hiện Hướng dẫn số 56-HD/BTGTU ngày 12/6/2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy, Kế hoạch số 122-KH/QU ngày 17/6/2022 của Quận ủy Long Biên; kế hoạch số 97-KH/ĐU ngày 4/7/2022 của Đảng ủy phường Bồ Đề về việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Sáng ngày 30/8/2022; Đảng ủy phường Bồ Đề tổ chức “ điểm” sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ tổ dân phố số 7 đợt 1 với chủ đề “ Nhận thức về chủ nghĩa xã hội và mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị, đại biểu quận có đồng chí Lê Phương Chi – Phó trưởng ban tuyên giáo quận Long Biên, đại biểu phường có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hằng – Quận ủy viên – Bí thư Đảng ủy phường Bồ Đề, đồng chí Nguyễn Quang Tiến – UVTV – Chủ tich UB MTTQ phường; cùng các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ phường, trưởng các ban ngành đoàn thể, Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường.

Theo đó, mục đích tổ chức sinh hoạt chính trị là làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội (CNXH), con đường đi lên CNXH ở Việt Nam và thực tiễn trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam hơn 90 năm qua, đặc biệt qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới. Nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện…

Đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng tập trung vào các nội dung chủ yếu sau: Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về CNXH, bản chất, mục tiêu, quy luật khách quan của con đường đi lên CNXH, vì sao Việt Nam lựa chọn con đường đi lên CNXH và đi lên CNXH bằng cách nào?. Khẳng định và làm rõ mô hình CNXH ở Việt Nam và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Làm rõ sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Suốt hơn 90 năm qua, Đảng đã xác lập, củng cố, ngày càng nâng cao vai trò lãnh đạo, sức mạnh, uy tín của Đảng. Làm rõ những thành tựu trên con đường xây dựng CNXH, đặc biệt hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới của Việt Nam. Làm rõ những vấn đề đặt ra từ thực tiễn quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam và những chủ trương, giải pháp để từng bước xây dựng CNXH ở Việt Nam. Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái về CNXH, con đường đi lên CNXH, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước…

Tại buổi sinh hoạt, các đồng chí đảng viên trong chi bộ đã tập trung thảo luận với 4 ý kiến tham gia phát biểu, các ý kiến tập trung vào làm rõ vấn đề:

+ CNXH là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, đi lên CNXH là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh;

+ Mô hình CNXH ở Việt Nam và con đường đi lên CNHX ở Việt Nam;

+ Xây dựng nền dân chủ XHCN, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện

+ Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam. Đảng đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lenin vào điều kiện lịch sử nước ta ra sao.

 Qua buổi sinh hoạt chuyên đề đã giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn về sự lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đáp ứng được khát vọng của nhân dân ta, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử.

Phát biểu chỉ đạo buổi sinh hoạt, Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hằng – Quận ủy viên – Bí thư Đảng ủy phường đã đánh giá cao chất lượng buổi sinh hoạt của Chi bộ tổ 7, đồng thời giao nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên tiếp tục nghiên cứu, quán triệt thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị được giao; sau buổi sinh hoạt cần cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đồng chí Bí thư Đảng ủy cũng nhấn mạnh việc triển khai đợt sinh hoạt phải được tổ chức thường xuyên, tập trung cao điểm vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước.

Bám sát với kế hoạch và hướng dẫn của Quận ủy Long Biên, tại hội nghị “điểm” sinh hoạt chuyên đề “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường đã quán triệt tới toàn bộ các chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường sẽ đồng loạt tổ chức sinh hoạt chuyên đề với 02 đợt, đợt 1 với chủ đề “ Nhận thức về CNXH và mô hình CNXH tại nước ta” hoàn thành trước ngày 10/9/2022; đợt 2 với chủ đề “ Những thành tự xây dựng CNXH và giải pháp xây dựng CNXH ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” hoàn thành trước ngày 30/11/2022.

Đ/c Bí thư Đảng ủy phường phát biểu tại hội nghị