học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh

Kế hoạch triển khai nội dung chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”
Ngày đăng 08/12/2017 | 16:46  | Lượt xem: 1103

Thực hiện Công văn số 176 -CV/BTGQU, ngày 29/5/2017 của Ban tuyên giáo Quận ủy Long Biên về hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2017: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”; Ban Thường vụ Đảng ủy ban hành kế hoạch nghiên cứu, quán triệt và tổ chức học tập chuyên đề trong toàn đảng bộ phường, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Giúp cho cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới và các giải pháp  trong thực hiện chuyên đề  "Học tập và làm theo  tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ". Từ đó, nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức học tập và làm theo Bác.

- Qua chuyên đề sẽ gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết những vấn đề trọng tâm, trọng điểm; thực hiện: "Năm kỷ cương hành chính 2017"; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội; nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị, đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên, hội viên.

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường, tạo sự đồng thuận, tin tưởng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) của Đảng và chuyên đề toàn khoá "Những nội dung cơ bản của tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" thông qua các phong trào thi đua.

2. Yêu cầu:

  - Các cấp uỷ đảng từ phường tới chi bộ tổ chức học tập, thông tin trong cán bộ, đảng viên, đồng thời tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong nhân dân về nội dung chuyên đề theo tinh thần đổi mới, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, tránh hình thức, tập trung vào những nội dung cơ bản, điểm mới và các giải pháp thực hiện.

II. NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ

- Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 về "Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ".

- "Học tập và làm theo  tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ".

2. Tài liệu học tập:

- Chuyên đề toàn khóa "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

III. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ:

 - Thành phần:

          Các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ, Ban chi ủy các chi bộ, tổ trưởng tổ Đảng, trưởng ban CTMT, chi hội trưởng hội CCB, Nông dân, Phụ nữ, bí thư các chi đoàn TDP; Đảng viên chi bộ cơ quan phường.

.- Thời gian: tổ chức lớp học trong 01 ngày: 24/6/2017.(Thứ bẩy)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Đảng ủy phường thành lập Ban tổ chức lớp học gồm:

          1.1. Đồng chí Lưu Ngọc Tiến, Phó bí thư TT – Trưởng ban

          1.2. Đồng chí Nguyễn Quang Tiến, UVTV, Tuyên giáo Đảng ủy - Phó ban

          Và các đồng chí Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội, cán bộ tổ chức, cán bộ văn phòng Đảng ủy là thành viên Ban tổ chức lớp học.

  * Ban tổ chức lớp học: Có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên; chuẩn bị chu đáo về tài liệu, cơ sở vật chất phục vụ cho việc tổ chức lớp học; chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp báo cáo với Quận ủy về kết quả việc tổ chức triển khai chuyên đề "Học tập và làm theo  tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ".

          2. Tuyên giáo Đảng ủy, UBND phường:

          Phối hợp tổ chức và tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh, cổng thông tin điện tử việc tuyên truyền, phổ biến đến nhân dân và tổng hợp báo cáo kết quả với Thường vụ Đảng ủy theo quy định.

          3. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể:

  Tổ chức tốt việc triển khai tuyên truyền phổ biến chuyên đề "Học tập và làm theo  tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ" trong đoàn viên, hội viên và nhân dân.

          4. Các chi bộ trực thuộc:

  Căn cứ kế hoạch của Đảng ủy, các chi bộ chủ động phổ biến, tuyên truyền, thông tin những nội dung chính chuyên đề "Học tập và làm theo  tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ".

          Phối hợp với ban tổ chức lớp học báo cáo tình hình, kết quả, số lượng đảng viên tham gia học tập chuyên đề năm 2017.

  Trên đây là Kế hoạch triển khai nội dung chuyên đề "Học tập và làm theo  tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ". Yêu cầu Thường trực HĐND, UBND, MMTQ; các đoàn thể chính trị xã hội và các chi bộ trực thuộc nghiêm túc thực hiện kế hoạch này./.