Văn Bản Pháp Quy

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
01/UBND-VP Hướng dẫn việc lập và niêm yết danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 16/03/2021
875/QĐ-UBND Quyết định về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường Bồ Đề 11/03/2021
31-TB/ĐU Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 08/03/2021
74-QĐ/ĐU Quyết định kiện toàn BCĐ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 04/03/2021
38/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 30/01/2021
71-QĐ/ĐU Quyết định thành lập Ban chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 30/01/2021
14-NQ-ĐU Nghị quyết lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường 29/01/2021
14-NQ/ĐU Nghị quyết Lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn phường Bồ Đề 29/01/2021
52/NQ-HĐND Nghị quết nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hôi, an ninh quốc phòng năm 2021 31/12/2020
425/BC-HĐND Báo cáo hoạt động của HĐND phường năm 2020; Nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 25/11/2020
423/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bâu cử chức danh Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Bồ Đề khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 20/11/2020
422/TB-HĐND Thông báo về thời gian, nội dung và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ XI HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 16/11/2020
411/BC-HĐND Báo cáo hoạt động của HĐND phường 9 tháng đầu năm; Nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020 10/09/2020
388/KH-HĐND Kế hoạch tổ chức TXCT trước kỳ họp thứ X - HĐND phường Bồ Đề 06/06/2020
385/TB-HĐND Thông báo các nội dung chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ X-HĐND phường 26/05/2020
374/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND phường quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020 09/04/2020
377/BC-BPC Báo cáo hoạt động quý I của Ban pháp chế năm 2020 30/03/2020
375/BC-BPC Báo cáo kết quả giám sát phòng chống dịch Covid 19 tại các di tích trên địa bàn 25/03/2020
370/KH-BPC Kế hoạch giám sát công tác phòng chống dịch Covid 19 tại các di tích trên địa bàn của Ban Pháp chế - HĐND phường 27/02/2020
369/BC-HĐND Báo cáo hoạt động HĐND phường tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2020 27/02/2020

hội đồng nhân dân