Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 16/2020

Ngày đăng 04/05/2020 | 08:37  | Lượt xem: 46
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 16/2020

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 17/2020

Ngày đăng 04/05/2020 | 08:37  | Lượt xem: 40
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 17/2020

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 18/2020

Ngày đăng 04/05/2020 | 08:38  | Lượt xem: 44
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 18/2020

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 19/2020

Ngày đăng 04/05/2020 | 08:38  | Lượt xem: 37
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 19/2020

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 15/2020

Ngày đăng 04/05/2020 | 08:36  | Lượt xem: 27
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 15/2020

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 14/2020

Ngày đăng 04/05/2020 | 08:36  | Lượt xem: 38
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 14/2020

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 13/2020

Ngày đăng 23/03/2020 | 02:48  | Lượt xem: 37
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 13/2020

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 12/2020

Ngày đăng 23/03/2020 | 02:47  | Lượt xem: 31
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 12/2020

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 11/2020

Ngày đăng 23/03/2020 | 02:46  | Lượt xem: 23
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 11/2020

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 10/2020

Ngày đăng 23/03/2020 | 02:46  | Lượt xem: 30
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 10/2020

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 09/2020

Ngày đăng 23/03/2020 | 02:45  | Lượt xem: 24
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 09/2020

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 06/2020

Ngày đăng 03/02/2020 | 10:35  | Lượt xem: 38
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 06/2020

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 07/2020

Ngày đăng 11/02/2020 | 09:48  | Lượt xem: 28
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 07/2020

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 08/2020

Ngày đăng 23/03/2020 | 02:44  | Lượt xem: 23
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 08/2020

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 04/2020

Ngày đăng 03/02/2020 | 10:34  | Lượt xem: 21
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 04/2020

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 03/2020

Ngày đăng 03/02/2020 | 10:33  | Lượt xem: 22
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 03/2020

Lịch tiếp công dân tuần 2/2020

Ngày đăng 03/02/2020 | 10:32  | Lượt xem: 23
Lịch tiếp công dân tuần 2/2020

Lịch tiếp công dân tuần 1/2020

Ngày đăng 30/12/2019 | 10:08  | Lượt xem: 33
Lịch tiếp công dân tuần 1/2020

Lịch tiếp công dân tuần 52/2019

Ngày đăng 30/12/2019 | 10:07  | Lượt xem: 35
Lịch tiếp công dân tuần 52/2019

Lịch tiếp công dân tuần 51/2019

Ngày đăng 30/12/2019 | 10:06  | Lượt xem: 36
Lịch tiếp công dân tuần 51/2019