Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 15/2020

Ngày đăng 04/05/2020 | 08:36  | Lượt xem: 87
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 15/2020

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 14/2020

Ngày đăng 04/05/2020 | 08:36  | Lượt xem: 95
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 14/2020

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 13/2020

Ngày đăng 23/03/2020 | 02:48  | Lượt xem: 88
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 13/2020

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 12/2020

Ngày đăng 23/03/2020 | 02:47  | Lượt xem: 77
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 12/2020

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 11/2020

Ngày đăng 23/03/2020 | 02:46  | Lượt xem: 69
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 11/2020

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 10/2020

Ngày đăng 23/03/2020 | 02:46  | Lượt xem: 80
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 10/2020

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 09/2020

Ngày đăng 23/03/2020 | 02:45  | Lượt xem: 73
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 09/2020

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 06/2020

Ngày đăng 03/02/2020 | 10:35  | Lượt xem: 174
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 06/2020

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 07/2020

Ngày đăng 11/02/2020 | 09:48  | Lượt xem: 67
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 07/2020

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 08/2020

Ngày đăng 23/03/2020 | 02:44  | Lượt xem: 63
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 08/2020

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 04/2020

Ngày đăng 03/02/2020 | 10:34  | Lượt xem: 57
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 04/2020

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 03/2020

Ngày đăng 03/02/2020 | 10:33  | Lượt xem: 58
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 03/2020

Lịch tiếp công dân tuần 1/2020

Ngày đăng 30/12/2019 | 10:08  | Lượt xem: 57
Lịch tiếp công dân tuần 1/2020

Lịch tiếp công dân tuần 52/2019

Ngày đăng 30/12/2019 | 10:07  | Lượt xem: 62
Lịch tiếp công dân tuần 52/2019

Lịch tiếp công dân tuần 51/2019

Ngày đăng 30/12/2019 | 10:06  | Lượt xem: 73
Lịch tiếp công dân tuần 51/2019

Lịch tiếp công dân tuần 50/2019

Ngày đăng 09/12/2019 | 08:39  | Lượt xem: 67
Lịch tiếp công dân tuần 50/2019

Lịch tiếp công dân tuần 49/2019

Ngày đăng 09/12/2019 | 08:39  | Lượt xem: 65
Lịch tiếp công dân tuần 49/2019

Lịch tiếp công dân tuần 48/2019

Ngày đăng 25/11/2019 | 08:32  | Lượt xem: 152
Lịch tiếp công dân tuần 48/2019

Lịch tiếp công dân tuần 47/2019

Ngày đăng 25/11/2019 | 08:31  | Lượt xem: 88
Lịch tiếp công dân tuần 47/2019

Lịch tiếp công dân tuần 46/2019

Ngày đăng 25/11/2019 | 08:30  | Lượt xem: 91
Lịch tiếp công dân tuần 46/2019