chỉ đạo - điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
133/TB-UBND Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND phường tại buổi giao ban công tác tháng 2, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 3/2017 01/03/2017
53-TB/ĐU Tổ chức thực hiện kết luận của BCH thường vụ Quận ủy về nhiệm vụ trọng tâm phường Bồ Đề năm 2017 28/02/2017
45-NQ/ĐU Nghị quyết: Hội nghị BC Đảng bộ phường Bồ Đề về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2017 27/02/2017
114-BC/ĐU Báo cáo kết quả công tác tháng 2 nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2017 27/02/2017
45-NQ/ĐU Hội nghị BCH Đảng bộ phường Bồ Đề. Về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2017 27/02/2017
121/UBND-VP Thực hiện quy tắc ứng xử cảu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan thuộc phường 24/02/2017
116/TB-UBND Kết luận tại buổi họp giao ban công tác quản lí TTĐT, TTXD, vệ sinh môi trường tháng 2, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2017 24/02/2017
71/TB-UBND Kết luận tại buổi họp giao ban công tác quản lí TTĐT, TTXD, vệ sinh môi trường tuần 6/2017 10/02/2017
44-NQ/ĐU Lãnh đạo thực hiện công tác Dân số - KHHGĐ năm 2017 08/02/2017
57/TB-UBND Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND phường tại buổi giao ban Thường trực với các bộ phận chuyên môn thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 1, nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 năm 2017. 07/02/2017
43-NQ/ĐU Lãnh đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong các loại hình mới năm 2017 02/02/2017
42-NQ/ĐU Lãnh đạo thực hiện công tác quản lí đất đai cấp GCNQSDĐ năm 2017 02/02/2017
41-NQ/ĐU Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chương trình 03-CTr/QU về quản lí TTĐT, TTXD, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Bồ Đề năm 2017 02/02/2017
39-NQ/ĐU Nghị quyết về việc lãnh đạo. tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa năm 2017 04/01/2017
08-CTr/ĐU Chương trình công tác của BCH Đảng bộ phường Bồ Đề năm 2017 28/12/2016
38-NQ/ĐU Nghị quyết họi nghị BCH Đảng bộ phường> Về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 và tháng 1,2 năm 2017 28/12/2016
8156/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chế phối hợp giữa chi cục thuế và UBND các phường, các phòng, ban, ngành của quận trong công tác quản lí thu thuế trên địa bàn 30/11/2016
37-NQ/ĐU Nghị quyết hội nghị BCH Đảng bộ phường Bồ Đề về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2016 28/11/2016
33-TB/ĐU Thông báo phân công quản lý, phụ trách các nội dung, chuyên đề trên cổng TTĐT phường Bồ Đề 03/10/2016
33-NQ/ĐU Hội nghị BCH Đảng bộ phường Bồ Đề về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2016 03/10/2016