văn bản pháp quy

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
15/TB-UBND TB v/v niêm yết công khai số liệu và thuyết minh tình hình thự hiện dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2021 của UBND phường Bồ Đề 07/01/2022
16/TB-UBND TB v/v công bố công khai số liệu quyết toán thu, chi các quỹ công chuyên dùng năm 2021 07/01/2022
18/QĐ-UBND QĐ v/v công bố công khai số liệu quyết toán thu, chi các quỹ công chuyên dùng năm 2021 07/01/2022
12/TB-UBND TB v/v niêm yết công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022 của UBND phường Bồ Đề 07/01/2022
14/QĐ-UBND QĐ v/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của UBND phường Bồ Đề 07/01/2022
148/BC-UBND Báo cáo công tác QLĐT, TTXD, VSMT trên địa bàn phường Bồ Đề tháng 11/2021 18/11/2021
525/TB-UBND TB v/v niêm yết công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý III/2021 08/10/2021
716/QĐ-UBND QĐ v/v công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý III/2021 08/10/2021
108/BC-UBND Báo cáo công tác QLĐT, TTXD, VSMT trên địa bàn phường Bồ Đề tháng 8/2021 19/08/2021
351/TB-UBND TB v/v niêm yết công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách phường 6 tháng đầu năm 2021 09/07/2021
292/QĐ-UBND QĐ v/v công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách phường 6 tháng đầu năm 2021 09/07/2021
353/TB-UBND TB v/v niêm yết công khai số liệu quyết toán ngân sách phường 6 tháng đầu năm 2021 09/07/2021
294/QĐ-UBND QĐ v/v công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách phường 6 tháng đầu năm 2021 09/07/2021
293/QĐ-UBND QĐ v/v công bố công khai quyết toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2021 09/07/2021
296/TB-UBND TB v/v niêm yết công khai số liệu quyết toán ngân sách phường năm 2020 05/07/2021
303/QĐ-UBND QĐ v/v công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách phường năm 2020 05/07/2021
295/TB-UBND TB v/v niêm yết công khai số liệu và thuyết minh thực hiện dự toán ngân sách quý II/2021 05/07/2021
302/QĐ-UBND QĐ v/v công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý II/2021 của UBND phường 05/07/2021
294/TB-UBND Thông báo về việc niêm yết công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2020 05/07/2021
301/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của UBND phường Bồ Đề 05/07/2021