văn bản pháp quy

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
79/BC-UBND Báo cáo công tác QLĐT, TTXD, VSMT trên địa bàn phường Bồ Đề tháng 6/2021 18/06/2021
57/BC-UBND Báo cáo công tác QLĐT, TTXD, VSMT trên địa bàn phường Bồ Đề tháng 5/2021 17/05/2021
49/BC-UBND Báo cáo công tác QLĐT, TTXD, VSMT trên địa bàn phường Bồ Đề tháng 4/2021 19/04/2021
140/TB-UBND TB v/v niêm yết công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I/2021 của UBND phường Bồ Đề 12/04/2021
138/QĐ-UBND QĐ v/v công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I/2021 của UBND phường Bồ Đề 12/04/2021
35/BC-UBND Báo cáo công tác QLĐT, TTXD, VSMT trên địa bàn phường Bồ Đề tháng 3/2021 18/03/2021
19/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý TTXD tháng 2 năm 2021 19/02/2021
37/TB-UBND TB v/v niêm yết công khai số liệu quyết toán vốn đầu tư theo niên độ năm 2020 20/01/2021
19/QĐ-UBND QĐ v/v công bố công khai số liệu quyết toán vốn đầu tư theo niên độ năm 2020 20/01/2021
36/TB-UBND TB v/v niêm yết công khai về tổng mức vốn đầu tư, tổng dự toán được duyệt của từng dự án đầu tư, kế hoạch vốn đầu tư năm 2021 20/01/2021
35/TB-UBND TB v/v niêm yết công khai về kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2021 20/01/2021
17/QĐ-UBND QĐ v/v công bố công khai về kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2021 20/01/2021
20/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2020 20/01/2021
38/TB-UBND TB v/v niêm yết công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2020 20/01/2021
21/QĐ-UBND QĐ về việc công bố công khai số liệu quyết toán thu, chi các quỹ công chuyên dùng năm 2020 20/01/2021
39/TB-UBND TB về việc công bố công khai số liệu quyết toán thu, chi các quỹ công chuyên dùng năm 2020 20/01/2021
05/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý TTXD tháng 1 năm 2021 18/01/2021
12/QĐ-UBND QĐ v/v công bố công khai số liệu dự toán ngân sách và kế hoạch hoạt động tài chính khác của phường đã được HĐND phường quyết định năm 2021 04/01/2021
10/TB-UBND TB v/v niêm yết công khai số liệu dự toán ngân sách và kế hoạch hoạt động tài chính khác của phường đã được HĐND phường quyết định năm 2021 04/01/2021
09/TB-UBND TB v/v niêm yết công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021 04/01/2021