Văn bản hướng dẫn về thi đua - khen thưởng

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
566/QĐ-CTUBND Quyết định về việc khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 8/2020 04/09/2020
516/QĐ-CTUBND Quyết định về việc khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 7/2020 31/07/2020
468/QĐ-CTUBND Quyết định về việc khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 6/2020 03/07/2020
438/QĐ-CTUBND Quyết định về việc khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 5/2020 11/06/2020
392/QĐ-CTUBND Quyết định về việc khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 4/2020 14/05/2020
235/QĐ-CTUBND Quyết định về việc khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 3/2020 30/03/2020
68/QĐ-CTUBND Quyết định về việc khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 2/2020 09/03/2020
26/QĐ-CTUBND Quyết định về việc khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 1/2020 17/02/2020
293/QĐ-CTUBND Quyết định về việc khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 12/2019 24/12/2019
281/QĐ-CTUBND Quyết định về việc khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 11/2019 22/11/2019
228/QĐ-CTUBND Quyết định về việc khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 10/2019 01/11/2019
197/QĐ-CTUBND Quyết định về việc khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 9/2019 30/09/2019
191/QĐ-CTUBND Quyết định về việc khen thưởng cá nhân hoàn thanh xuất sắc nhiệm vụ tháng 8/2019 03/09/2019
167/QĐ-CTUBND Quyết định về việc khen thưởng cá nhân hoàn thanh xuất sắc nhiệm vụ tháng 7/2019 10/08/2019
144/QĐ-CTUBND Quyết định về việc khen thưởng cá nhân hoàn thanh xuất sắc nhiệm vụ tháng 6/2019 01/07/2019
130/QĐ-CTUBND Quyết định về việc khen thưởng cá nhân hoàn thanh xuất sắc nhiệm vụ tháng 5/2019 03/06/2019
111/QĐ-CTUBND Quyết định về việc khen thưởng cá nhân hoàn thanh xuất sắc nhiệm vụ tháng 4/2019 07/05/2019
82/QĐ-CTUBND Quyết định về việc khen thưởng cá nhân hoàn thanh xuất sắc nhiệm vụ tháng 3/2019 01/04/2019
58/QĐ-CTUBND Quyết định về việc khen thưởng cá nhân hoàn thanh xuất sắc nhiệm vụ tháng 2/2019 04/03/2019
34/QĐ-CTUBND Quyết định về việc khen thưởng cá nhân hoàn thanh xuất sắc nhiệm vụ tháng 1/2019 13/02/2019