thông báo

Thông báo về việc tiêm phòng vacxin Covid-19

Ngày đăng 17/11/2022 | 09:49  | Lượt xem: 22
 

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 31

Ngày đăng 11/11/2022 | 02:28  | Lượt xem: 13
Công ty Điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 31

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Phú Viên 3

Ngày đăng 11/11/2022 | 02:26  | Lượt xem: 14
Công ty Điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Phú Viên 3

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 2

Ngày đăng 11/11/2022 | 02:24  | Lượt xem: 8
Công ty Điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 2

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Liên Đoàn Bản Đồ Địa Chất

Ngày đăng 11/11/2022 | 02:24  | Lượt xem: 14
Công ty Điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Liên Đoàn Bản Đồ Địa Chất

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 30

Ngày đăng 11/11/2022 | 02:22  | Lượt xem: 8
Công ty Điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 30

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp TT Ngân hàng 1

Ngày đăng 11/11/2022 | 02:21  | Lượt xem: 7
Công ty Điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp TT Ngân hàng 1

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 35

Ngày đăng 11/11/2022 | 02:20  | Lượt xem: 3
Công ty Điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 35

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Trường MN Bồ Đề 2

Ngày đăng 11/11/2022 | 02:19  | Lượt xem: 3
Công ty Điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Trường MN Bồ Đề 2

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 6

Ngày đăng 11/11/2022 | 02:17  | Lượt xem: 9
Công ty Điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 6

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Trường MN Bồ Đề

Ngày đăng 11/11/2022 | 02:16  | Lượt xem: 3
Công ty Điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Trường MN Bồ Đề

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 19

Ngày đăng 11/11/2022 | 02:15  | Lượt xem: 5
Công ty Điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 19

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp N03 Bồ Đề-M1

Ngày đăng 11/11/2022 | 02:14  | Lượt xem: 3
Công ty Điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp N03 Bồ Đề-M1

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 33

Ngày đăng 11/11/2022 | 02:13  | Lượt xem: 4
Công ty Điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 33

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 34

Ngày đăng 11/11/2022 | 02:12  | Lượt xem: 3
Công ty Điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 34

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 20

Ngày đăng 11/11/2022 | 02:11  | Lượt xem: 3
Công ty Điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 20

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 11

Ngày đăng 11/11/2022 | 02:10  | Lượt xem: 3
Công ty Điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 11

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 10

Ngày đăng 11/11/2022 | 02:09  | Lượt xem: 6
Công ty Điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 10

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 28

Ngày đăng 11/11/2022 | 02:08  | Lượt xem: 4
Công ty Điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 28

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 29

Ngày đăng 11/11/2022 | 02:06  | Lượt xem: 6
Công ty Điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 29