thông báo

Quy trình xử lý đối với các số điện thoại, số dịch vụ tin nhắn ngắn nhắn tin rác, thực hiện cuộc gọi rác trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày đăng 03/02/2021 | 10:58  | Lượt xem: 545

Nhằm triển khai Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/08/2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, các cuộc gọi rác hiệu quả, đồng bộ, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội xây dựng Quy trình xử lý đối với các số điện thoại, số dịch vụ tin nhắn ngắn nhắn tin rác, thực hiện cuộc gọi rác trên địa bàn thành phố Hà Nội như sau:

Bước 1: Tiếp nhận phản ánh về tin nhắn rác, cuộc gọi rác

1. Kênh tiếp nhận phản ánh về tin nhắn rác, cuộc gọi rác:

- Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận thông tin về tin nhắn rác, cuộc gọi rác từ các cơ quan, tổ chức và người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Phòng Văn hóa và truyền thông quận, huyện, thị xã tiếp nhận thông tin phản ánh về tin nhắn rác, cuộc gọi rác từ UBND xã, phường, thị trấn; tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý và chịu trách nhiệm về nội dung thông tin cung cấp.

2. Hồ sơ, tài liệu phòng Văn hóa và Thông tin quận, huyện, thị xã gửi về Sở  Thông tin và Truyền thông đề nghị xử lý bao gồm:

2.1. Văn bản đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông xử lý.

2.2. Thông tin phản ánh về tin nhắn rác, cuộc gọi rác.

* Thông tin phản ánh về tin nhắn rác:

- Số điện thoại phản ánh về tin nhắn rác;

- Ảnh chụp hiển thị số điện thoại thực hiện tin nhắc rác;

- Nội dung tin nhắn rác;

- Thời gian thực hiện gửi tin nhắn rác.

* Thông tin phản ánh về cuộc gọi rác:

- Số điện thoại phản ánh về cuộc gọi rác;

- Ghi âm, ghi hình ảnh cuộc gọi rác (nếu có);

- Nội dung cuộc gọi rác;

- Ảnh chụp hiển thị số điện thoại và thời gian thực hiện cuộc gọi rác.

Biểu mẫu Thông tin phản ánh về tin nhắn rác, cuộc gọi rác theo Phụ lục gửi kèm.

Đầu mối tiếp nhận phản ánh về tin nhắn rác, cuộc gọi rác tại Sở Thông tin và Truyền thông (địa chỉ: số 185 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa thành phố Hà Nội) gồm:

- Bộ phận Tiếp công dân thuộc Thanh tra Sở, điện thoại: 024.37366690.

- Phòng Bưu chính – Viễn thông, điện thoại: 024.37366945. email: pbcvt_stttt@hanoi.gov.vn.

Bước 2: Phân loại và xử lý

Phòng Bưu chính – Viễn thông tổng hợp, phân loại thông tin phản ánh về tin nhắn rác, cuộc gọi rác; tham mưu Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông ban hành các văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị cung cấp thông tin. Sau khi các cơ quan, đơn vị cung cấp thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành xử lý:

1. Đối với số dịch vụ tin nhắn ngắn: Thanh tra Sở mời doanh nghiệp sở hữu số dịch vụ tin nhắn ngắn đến Sở Thông tin và Truyền thông làm việc để làm rõ nội dung vi phạm. Trường hợp cần thiết, thực hiện thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động khai thác, sử dụng dịch vụ tin nhắn ngắn.

2. Đối với số điện thoại cố định: Thanh tra Sở mời chủ thuê bao số điện thoại cố định đến Sở Thông tin và Truyền thông làm việc để làm rõ nội dung vi phạm. Trường hợp chủ thuê bao không đến Sở Thông tin và Truyền thông làm việc thực hiện theo Bước 4:

3. Đối với số điện thoại di động: Phòng Bưu chính – Viễn thông thực hiện theo Bước 3.

Bước 3: Nhắn tin thông báo đến chủ thuê bao

Phòng Bưu chính – Viễn thông thực hiện nhắn tin SMS Brandname thông báo đến chủ thuê bao số điện thoại di động. Sử dụng tên định danh tin nhắn SMS Brandname: “SoTTTTHaNoi”. Tần suất nhắn tin: 03 lần/01 thuê bao.

Nội dung tin nhắn SMS Brandname: “Theo phan anh cua nguoi dan, so dien thoai da phat tan tin nhan rac/cuoc goi rac vi pham quy dinh tai Nghi dinh 91/2020/ND-CP. De nghi chu thue bao so dien thoai lien he va den lam viec tai So TTTT Ha Noi truoc ngay xx/xx/202x. Dia chi: so 185 Giang Vo, quan Dong Da. SDT: 024.3736645. Qua thoi han tren, chu thue bao do dien thoai khong den lam viec, So TTTT se xu ly thao quy dinh cua phap luat”.

Bước 4: Xử lý vi phạm

Phòng Bưu chính – Viễn thông tiếp nhận phản hồi của chủ thuê bao, phối hợp Thanh tra Sở thông báo thời gian để chủ thuê bao vi phạm đến Sở Thông tin và Truyền thông làm việc.

1. Trường hợp chủ thuê bao đến Sở Thông tin và Truyền thông làm việc: Thanh tra Sở phối hợp Phòng Bưu chính – Viễn thông tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn về Nghị định số 91/2021/NĐ-CP, làm rõ hành vi vi phạm và xử lý vi phạm (nếu có).

2. Trường hợp chủ thuê bao vi phạm không đến Sở Thông tin và Truyền thông làm việc: Phòng Bưu chính – Viễn thông tổng hợp, tham mưu Lãnh đạo Sở ban hành văn bản đề nghị doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông tạm ngừng cung cấp dịch vụ.

Bước 5: Tạm ngừng cung cấp dịch vụ

1. Sau khi nhận được văn bản đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông thực hiện cung cấp thông tin thuê bao; tạm ngừng cung cấp dịch vụ đố với số điện thoại; báo cáo kết quả thực hiện về Sở Thông tin và Truyền thông.

2. Khi nhận được phản ánh, kiến nghị của chủ thuê bao, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông hướng dẫn chủ thuê bao liên hệ phòng Bưu chính – Viễn thông (Điện thoại: 024.37366945. Email: pbcvt_stttt@hanoi.gov.vn) hoặc Bộ phận Tiếp công dân thuộc Thanh tra Sở (Điện thoại: 024.37366690. Email: thanhtra_sotttt@hanoi.gov.vn) để được giải quyết.

Bước 6: Khôi phục hoạt động đối với các số điện thoại (nếu có)

Sau khi chủ thuê bao số điện thoại đến Sở Thông tin và Truyền thông làm việc, chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (nếu có), Phòng Bưu chính – Viễn thông phối hợp Thanh tra Sở xem xét, tham mưu Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản đề nghị doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông khôi phục hoạt động đối với số điện thoại.

 

Thu Hà