tin tức khác

Công khai lấy ý kiến về chỉ giới đường đỏ dự án: Xây dựng tuyến đường 22m theo quy hoạch từ phố Hoàng Như Tiếp đến phố Lâm Hạ, và tuyến đường 17,5m theo quy hoạch từ phố Hoàng Như Tiếp đến phố Nguyễn Sơn,
Ngày đăng 01/03/2022 | 16:49  | Lượt xem: 296

Ngày 21/01/2022, phường Bồ Đề đã ban hành thông báo công khai lấy ý kiến cộng đồng dân cư và các cơ quan, tổ chức, cá nhân về chỉ giới đường đỏ dự án: Xây dựng tuyến đường 22m theo quy hoạch từ phố Hoàng Như Tiếp đến phố Lâm Hạ, và tuyến đường 17,5m theo quy hoạch từ phố Hoàng Như Tiếp đến phố Nguyễn Sơn

Trong đó, niêm yết công khai các văn bản pháp lý của dự án nêu trên tại trụ sở UBND phường Bồ Đề; nhà văn hóa tổ 19, 20, 21, 22 và tại Cổng thông tin điện tử phường Bồ Đề. Các văn bản pháp lý được niêm yết, lấy ý kiến cộng đồng dân cư và các cơ quan, tổ chức, cá nhân bao gồm:

- Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 29/10/2021 của Hội đồng nhân dân quận Long Biên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 15 dự án và điều chỉnh chủ trương đầu tư 03 dự án thuộc nhiệm vụ chi cấp Quận sử dụng ngân sách quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

- Thông báo 38/TB-UBND ngày 21/01/2022 của UBND phường Bồ Đề về việc công khai lấy ý kiến cộng đồng dân cư và các cơ quan, tổ chức, cá nhân về chỉ giới đường đỏ dự án: Xây dựng tuyến đường 22m theo quy hoạch từ phố Hoàng Như Tiếp đến phố Lâm Hạ, và tuyến đường 17,5m theo quy hoạch từ phố Hoàng Như Tiếp đến phố Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên.

- Chỉ giới đường đỏ.

Xem chi tiết tại đây:

1. Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 29/10/2021 của Hội đồng nhân dân quận Long Biên.

2. Thông báo 38/TB-UBND ngày 21/01/2022 của UBND phường Bồ Đề.

3. Chỉ giới đường đỏ tuyến đường 22m theo quy hoạch từ phố Hoàng Như Tiếp đến phố Lâm Hạ.

4. Chỉ giới đường đỏ tuyến đường 17,5m theo quy hoạch từ phố Hoàng Như Tiếp đến phố Nguyễn Sơn.

 

Thu Hà