tin tức khác

16 mốc thời gian quan trọng trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày đăng 05/03/2021 | 15:25  | Lượt xem: 148

Để triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã ban hành Kế hoạch 42/KH-HĐBCQG, nêu rõ 16 mốc thời gian quan trọng trong kỳ bầu cử. Cụ thể:

1. Chậm nhất 07/02/2021: Thành lập ủy ban bầu cử tỉnh, thành phố; Ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp xã (105 ngày trước khi bầu cử).

2. Chậm nhất ngày 17/02/2021: Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất (95 ngày trước khi bầu cử)

3. Từ ngày 22-27/02/2021: Các địa phương gửi dự kiến danh sách đơn vị bầu cử ở địa phương mình về Hội đồng bầu cử quốc gia (85 - 90 ngày trước ngày bầu cử).

4. Chậm nhất ngày 04/03/2021: Công bố số đơn vị bầu cử; danh sách các đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu Quốc hội dự kiến ở mỗi đơn vị bầu cử; công bố số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện, xã; danh sách các đơn vị bầu cử; số lượng đại biểu dự kiến được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử (80 ngày trước ngày bầu cử).

5. Chậm nhất ngày 14/03/2021: Thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội; Thành lập Ban Bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện, xã (70 ngày trước bầu cử).

6. Chậm nhất 17 giờ ngày 14/03/2021: Kết thúc việc tiếp nhận, xem xét hồ sơ người ứng cử (70 ngày trước bầu cử).

7. Chậm nhất ngày 19/03/2021: Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 (65 ngày trước bầu cử).

8. Chậm nhất ngày 03/04/2021: Thành lập tổ bầu cử (50 ngày trước bầu cử).

9. Chậm nhất ngày 13/04/2021: Niêm yết danh sách cử tri (40 ngày trước bầu cử).

10. Chậm nhất 18/04/2021: Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 (35 ngày trước bầu cử).

11. Chậm nhất ngày 28/04/2021: Lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội (25 ngày trước bầu cử).

12. Ngày 13/05/2021: Ngưng việc xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về người ứng cử và việc lập danh sách những người ứng cử (10 ngày trước bầu cử).

13. Ngày 22/05/2021: Kết thúc vận động bầu cử (trước thời điểm bỏ phiếu 24 giờ).

14. Ngày 23/05/2021: Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

15. Chậm nhất ngày 02/06/2021: Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND các cấp (10 ngày sau bầu cử).

16. Chậm nhất ngày 12/06/2021: Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội (20 ngày sau bầu cử).

Nội dung chi tiết xem tại đây!

 

Thu Hà